Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojumu ir iespējams saņemt gan klātienē vai attālināti, gan kā e-pakalpojumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums nepieciešams, lai objektīvi izvērtētu paredzamās darbības iespējamās ietekmes uz vidi, dabu un cilvēku veselību

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums ir jāveic tām darbībām, kuras pieteiktas saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.divi prim un 4.viens prim pantiem.

  Paredzēto darbību piesaka saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” iesniedzot iesniegumu VVD attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē.

  Ja paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, iesniegumu paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam iesakām iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā.

  Pieteikt paredzēto darbību var arī elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" (https://epak.is.vvd.gov.lv/iesniegumi/sakotneji-izvertejumi/)

  Valsts vides dienests, ievērojot sākotnējā izvērtējuma rezultātu, pieņem lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu.

  Ja pieņemts lēmums nepiemērot paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus attiecībā uz katru konkrēto paredzēto darbību.

  Valsts nodevas likme par sākotnējo izvērtējumu ir 213,43 euro.
  Rekvizīti
  Reģistrācijas Nr.: 90000597275
  Banka/Iestāde: Valsts kase
  Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22
  Konts: LV76TREL1060210929100

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts vides dienests lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu rakstveidā paziņo ierosinātājam, ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībai, kuras teritorijā plānota paredzētā darbība, un citai likumā noteiktajai institūcijai, kā arī ievieto savā tīmekļvietnē paziņojumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu.

  Ja darbībai veikts sākotnējais izvērtējums un pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, dienests septiņu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo tehniskos noteikumus un izsniedz tos iesniedzējam. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, dienests tehniskos noteikumus izsniedz 20 dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saņemšanas.

  Ja ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, tiek uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Maksājumi

PozīcijaCena
Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu