Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums nepieciešams, lai objektīvi izvērtētu paredzamās darbības iespējamās ietekmes uz vidi, dabu un cilvēku veselību

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums ir jāveic tām darbībām, kuras pieteiktas saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.divi prim un 4.viens prim pantiem.

  Iesniegumu iesniedz Valsts vides dienesta e-pakalpojumu portālā, izvēloties attiecīgo iesnieguma veidu. E-pakalpojumu portālā var elektroniski iesniegt iesniegumu jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā.

  Citi iesnieguma iesniegšanās kanāli: e-pasta adrese pasts@vvd.gov.lv un pasts.

  Ja paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, iesniegumu paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam iesakām iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā.

  Valsts vides dienests, ievērojot sākotnējā izvērtējuma rezultātu, pieņem lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu.

  Ja pieņemts lēmums nepiemērot paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus attiecībā uz katru konkrēto paredzēto darbību.

  Valsts nodevas likme par sākotnējo izvērtējumu ir 213,43 euro.

  E-pakalpojumā valsts nodevas apmaksu var veikt tiešsaistes režīmā, izvēloties maksājuma veidu "Maksāt uzreiz, izmantojot maksājumu moduli".
  Ja maksājums veikts ar pārskaitījumu internetbankā pirms iesnieguma iesniegšanas, lūdzam norādīt datus par veikto nodevas maksājumu, izvēloties maksājuma veidu "Samaksāts ar pārskaitījumu uz rekvizītiem". Veicot nodevas samaksu ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī lūdzam norādīt iesnieguma numuru. Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts vides dienests lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu rakstveidā paziņo ierosinātājam, ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībai, kuras teritorijā plānota paredzētā darbība, un citai likumā noteiktajai institūcijai, kā arī ievieto savā tīmekļvietnē paziņojumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu.

  Ja darbībai veikts sākotnējais izvērtējums un pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, dienests septiņu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo tehniskos noteikumus un izsniedz tos iesniedzējam. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, dienests tehniskos noteikumus izsniedz 20 dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saņemšanas.

  Ja ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, tiek uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

  Lēmums tiek nosūtīts elektroniskā formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-adresi vai e-pasta adresi.

  Valsts vides dienesta reģistru vietnē tiek publicēti informatīvie paziņojumi par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu iesniegumiem un lēmumiem par Ietekmes uz vidi novertējuma piemērošanu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu