Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Spridzināšanas darbu projekta saskaņošana, ja spridzināšanas darbi veicami derīgo izrakteņu ieguves vietās, virszemes ūdensobjektos vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Jāiesniedz iesniegums spridzināšanas darbu projekta saskaņošanai. Iesniegumam pievieno spridzināšanas darbu projekta eksemplāru. Spridzināšanas darbu ieguves projektu izstrādā saskaņā ar 03.01.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 „Noteikumi par spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību”.

  Iesniegums sagatavojams brīvā formā.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par saskaņošanu un projekta eksemplāru Valsts vides dienests sagatavo elektroniskā formā, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.