2017. gadā LVAF projekta ietveros izstrādātās vadlīnijas

2017. gadā biedrība “Latvijas Radiologu asociācija” sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru ir izstrādājusi vairākas radioloģijas nozarei nozīmīgas vadlīnijas (skatīt 5.1.-5.3. punktu). Vadlīnijas ir izstrādātas ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā” (reģ.Nr. 1-08/72/2017) ietvaros.

Vadlīnijas paredzētas ārstiem, kuri strādā slimnīcās un ambulatorajā aprūpē, lai efektīvāk izmantotu radioloģijas izmeklējumu sniegtās iespējas. To izmantošanas mērķis ir optimizēt izmeklēšanas stratēģiju un taktiku, samazināt neinformatīvus vai nevajadzīgus izmeklējumus un samazināt pacienta saņemto kopējo jonizējošā starojuma dozu.

Vadlīnijas ir veidotas ar nolūku palīdzēt ārstniecības iestādēm efektīvāk izmantot diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu sniegtās iespējas, rūpējoties par pacientu (bērnu un vecāku) un personāla drošību, saglabājot augstu attēla diagnostisko kvalitāti, optimizēt izmeklēšanas stratēģiju un taktiku, samazināt neinformatīvus vai nevajadzīgus izmeklējumus un samazināt pacienta saņemto kopējo jonizējošā starojuma dozu. Vadlīnijas ir domātas dažādu specialitāšu ārstiem un struktūrvienību vadītājiem ārstniecības iestādēs.

Vadlīniju mērķis ir palīdzēt ārstniecības iestādēm organizēt un veikt radioloģisko manipulāciju sistemātisku pārbaudi vai pārskatīšanu, lai uzlabotu pacientu aprūpes kvalitāti un iznākumu. Klīniskā audita laikā jāveic strukturēta radioloģisko manipulāciju pārskatīšana un jāvērtē atbilstība labas klīniskās prakses prasībām, kā arī jāsalīdzina manipulācijas un rezultātus ar pieņemtajiem radioloģisko manipulāciju standartiem un, ja nepieciešams, jāpārveido prakse un jāizmanto jauni standarti. Pareizi un profesionāli veikts klīniskais audits ir efektīva metode radiodiagnostikas un radioterapijas izmeklējumu kvalitātes uzlabošanai. Vadlīnijas ir paredzētas ārstniecības iestāžu un radioloģijas struktūrvienību vadītājiem ārstniecības iestādēs, radiodiagnostikas un radioterapijas nodaļās u.c. struktūrvienībās, kur izmanto jonizējošo starojumu medicīnā.

Informatīvais materiāls “Kā iegūt pareizo attēlu manam pacientam”

Lai veicinātu Latvijas ārstu izpratni par atbilstošas radioloģiskās izmeklēšanas nozīmi, VVD RDC sadarbībā ar Latvijas Radiologu asociāciju nodrošinājis Eiropas radiācijas aizsardzības kompetento institūciju brīvprātīgās asociācijas HERCA sagatavoto informatīvā materiāla tulkojumu latviešu valodā.

Informatīvais materiāls ir veidots kā septiņu jautājumu komplekts, paredzēts ārstiem, kas nosūta pacientus uz radioloģiskās izmeklēšanas procedūrām. Jautājumu mērķis ir palīdzēt efektīvi izvēlēties atbilstošu radioloģiskās izmeklēšanas procedūru, vai izvēlēties alternatīvu metodi. Jautājumi palīdz arī komunicēt ar pacientu par radioloģisko izmeklēšanu.

 

VVD RDC vadlīnijas medicīniskajā apstarošanā

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 5 "Pacientu radiodiagnostiskā apstarošanā saņemto dozu vērtēšana un analīze ārstniecības iestādēs" kā palīgmateriālu ārstniecības iestādēm (versija-2 apstiprināta 24.05.2022.). Vadlīnijas satur priekšlikumus, kurus ārstniecības iestādes var izmantot pacientu dozu novērtēšanā. Vadlīnijās iekļautas atsauces, tai skaitā uz starptautiskajiem dokumentiem un publikācijām.

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadlīnijas Nr. 6 "Diagnostikas standartlīmeņi radioloģiskajām procedūrām" (versija-4 apstiprināta 14.06.2021) satur priekšlikumus aktualizētajiem diagnostikas standartlīmeņiem, kurus ārstniecības iestādes var izmantot pacientu dozu novērtēšanā. Priekšlikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 1. pielikumā noteiktajiem Latvijas diagnostikas standartlīmeņiem, kā arī Eiropas Komisijas (EK) un Starptautiskās Radioloģiskās aizsardzības komisijas (ICRP) publikācijām. Vadlīniju 2021.gada 14.jūnija versija-4 ktualizēta saskaņā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra 2018.-2020.gadā veikto pacientu dozu aptauju rezultātiem.

2019. gadā Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs veica papildus aptauju attiecībā uz pacientu saņemtajām dozām vēdera dobuma datortomogrāfijas izmeklējumos. Aptaujas dati apkopoti un salīdzināti ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) pētījuma rezultātiem un secinājumiem.

2020. gadā Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs veica aptauju attiecībā uz pacientu saņemtajām dozām mamogrāfijas izmeklējumos. 2021.gadā aptaujas dati tika apkopoti un noteikts standatlīmenis mamogrāfijas izmeklējumiem.

2020. gadā Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs veica aptauju attiecībā uz pacientu saņemtajām dozām koniskā staru kūļa datortomogrāfijas (CBCT) izmeklējumos zobārstniecībā. 2021.gadā aptaujas dati tika apkopoti un noteikti standatlīmeņi CBCT izmeklējumiem.

2022. gadā Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs veica aptauju attiecībā uz ārstniecības iestādēs veiktajiem klīniskajiem auditiem un pacientu dozu izvērtējumu rentgendiagnostikas, datortomogrāfijas un mamogrāfijas izmeklējumos pieaugušiem pacientiem Latvijā. Aptaujas rezultāti un secinājumi ietverti kopsavilkumā.

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 9, lai veidotu vienotas prasības pacientu izrakstīšanai no ārstniecības iestādes pēc terapeitiskām vai diagnostiskām manipulācijām kodolmedicīnā (apstiprinātas 16.12.2020.).