Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atļauja nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku veselību un vidi. VVD izsniedz Atkritumu apsaimniekotājam atļaujas:
• Atkritumu savākšanai;
• Atkritumu savākšanai un pārvadāšanai;
• Atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu uzglabāšanai;
• Atkritumu pārvadāšanai;
• Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu iesniedz Valsts vides dienesta e-pakalpojumu portālā, izvēloties attiecīgo iesnieguma veidu. E-pakalpojumu portālā var elektroniski iesniegt iesniegumu jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā.

  Citi iesnieguma iesniegšanās kanāli: e-pasta adrese pasts@vvd.gov.lv un pasts.


  Lai saņemtu atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai, atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai, atkritumu uzglabāšanai jāiesniedz iesniegums (saskaņā ar 2011.gada 13.septembra MK noteikumu Nr.703 4.punktu).

  Lai saņemtu atļauju atkritumu pārvadāšanai jāiesniedz iesniegums saskaņā ar 2011.gada 13.septembra MK noteikumu Nr.703 4. un 5.punktu, bet ja paredzēts pārvadāt bīstamos atkritumus, papildus iesniegumam pievieno informāciju kas minēta šo noteikumu 6.punktā.

  Iesniedzams dokuments: iesnieguma veidlapa atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai saskaņā ar 2011.gada 13.septembra MK noteikumu Nr.703 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.  Atkritumu apsaimniekotājs, lai saņemtu atļauju savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai, uzglabāšanai vai slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai, kā arī atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

  Valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu maksā šādā apmērā:
  par atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai atbilstoši šo noteikumu 3.1.apakšpunktam – 71,14 euro;
  par atļauju atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;
  par atļauju atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;
  par atļauju atkritumu uzglabāšanai – 71,14 euro;
  par atļauju atkritumu pārvadāšanai – 71,14 euro;
  Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas divas darbības ir 106,72 euro.
  Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas trīs (vai vairāk) darbības (izņemot 21.6. apakšpunktā minēto darbību), ir 142,29 euro.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atļaujas tiek sagatavotas elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  Valsts vides dienests veic atgādinājumu izsūtīšanu operatoriem par atļaujas termiņa beigām, lai veicinātu to, ka operators ievēro izsniegto atļauju termiņus un laicīgi iesniedz iesniegumus jaunu atļauju saņemšanai. Izsūtīšana notiek automātiski, ņemot vērā Valsts vides dienesta informācijas sistēmas datubāzē uzkrāto informāciju par atļaujas beigu datumu. Atgādinājumu uz savu e-adresi vai e-pasta adresi saņem katra fiziskā vai juridiskās persona, kurai izsniegta šāda tipa atļāuja.

  Atļauju reģistrs pieejams Valsts vides dienesta reģistru vietnē.

Maksājumi

PozīcijaCena
Atkritumu atļaujas - valsts nodeva0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu