Statuss:
Īstenošanā
INTERREG 2021- 2027

Identifikācijas Nr. #S024 TRUST ALUM

Īstenošanas laiks: 01.08.2023. – 01.08.2025.

Finanšu avots: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027. gadam

Programmas tematiskā prioritāte - 2.  Ūdens viedas sabiedrības (Water-smart societies) Programmas mērķis - 2.1. Ilgtspējīgi ūdeņi (Sustainable waters)

 

ALUM metodes pamatā ir ūdenstilpes nogulumu apstrāde ar alumīnija sulfātu (ALUM), kas pārvērš tajā esošo fosforu nešķīstošos savienojumos un limitē tā iespēju nonākt apritē, kā rezultātā samazinās eitrofikācija. Projekta mērķis – demonstrēt ALUM metodes pielietošanu eitroficētā ezerā Latvijā (Velnezers, Rīga), izzināt Ziemeļvalstu pieredzi, vairot šīs metodes atzīšanu mērķa grupās un sabiedrībā kopumā, veicot izglītojošus pasākumus, popularizēt metodes pielietošanu ūdenstilpju eitrofikācijas samazināšanai Latvijā un visā Baltijā.

Mērķa grupas  - publiskās pārvaldes iestādes (valsts, reģiona un vietējā līmeņa) kā lēmumu pieņēmēji, vides organizācijas, vides entuziasti un eksperti.

Vadošais partneris projektā  - Daugavpils universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”.

Projektā sadarbības partneru statusā piedalās:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
 2. Valsts vides dienests;
 3. Rīgas Dome;
 4. Stockholm Environment Institute Tallinn Centre, Igaunija;
 5. Swedish University of Agricultural Sciences, Zviedrija;
 6. Lake Restoration Sweden Incorporated, uzņēmums, Ziedrija;
 7. Water resources Sweden, uzņēmums, Ziedrija;
 8. Environmental Center for Administration and Technology /ECAT, NVO, Lietuva.

Asociēto partneru statusā projektā piedalās:

 1. The Ministry of the Environment, Igaunija;
 2. The Enviromental Board, Igaunija;
 3. Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, Lietuva;
 4. West Pomeranian University of Technology, Polija;
 5. Center for Ecological Education and Revitalization of the Lakes, Polija.

Pasākumu kopumi:

 1. Starptautiskās pieredzes izzināšana sadarbības tīkla ietvaros;
 2. ALUM metodes demonstrēšana, plaša komunikācija ar sabiedrību;
 3. Praktisku instrumentu kopumu izstrāde (tehniskie noteikumi vides prasību ievērošanai, rekomendācijas normatīvā regulējuma pilnveidošanai, praktiskie ieteikumi utml).

Valsts vides dienesta ieguvumi:

 1. Jauna pieredze un zināšanas - ALUM metodes pielietošanas izzināšana;
 2. Paaugstināta kompetence – ALUM metodes pielietošanai nepieciešamo atļauju/ tehnisko noteikumu  sagatavošana ezeru attīrīšanai un monitoringam;
 3. Identificēti nepieciešamie grozījumi vides aizsardzības normatīvā regulējuma pilnveidošanai;
 4. Paplašinājusies starptautiskā sadarbība, t.sk. jauni kontakti un iespējas turpmākai sadarbībai

Projekta rezultāti:

Vadlīnijas (praktiskie ieteikumi), tehniskās un uzraudzības prasības ALUM metodes pielietošanai, viegli uztverami informatīvie materiāli, rekomendācijas normatīvā regulējuma pilnveidošanai.

Rezultāti izplatīti 120 dažādām iestādēm (pašvaldībām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām), neskaitot projektā iesaistītos partnerus.

 

Kopējais projekta finansējums: 497 742 EUR (visiem partneriem)

VVD finansējums projektā: 19 999 EUR, t.sk.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 15 999,20 EUR